Translations from Grabar


# Author 
1 Andzevaci Khosrov
2 Eghishe 
3 Khorenatsi Movses
4 Koryun
5 Narekaci Grigor
6 Shirakatsi Ananiya
7 Shnorhali Nerses
8 Davrizhetsi Arakel
9 Gandzaketsi Kirakos
10 Drastkanakertsi Hovhannes
11 Mamikonian Hovhan