Translated non-fiction


# Author
1 Babko A.
2 Bogoslovskij M.
3 Botvinnikov A.
4 Dembinskij S.
5 Galperin S.
6 Golisheva K.
7 Ivanov V.
8 Izraelit Aron
9 Kairov A.
10 Kazartsev V.
11 Khomchenko G.
12 Marandzian V.
13 Movnin M.
14 Noybert R.
15 Pyatnitskij I.
16 Slyusarev A.
17 Trcha S.
18 Vinogradov V.
19 Vishnepolskij I.
20 Zhdanov L.