Գրավոր խոսք

2009 թ. մարտի դրությամբ ԱՐԵՎԱԿ-ի գրավոր խոսքի ենթակորպուսը պարունակում է ավելի քան 106 մլն բառամթերք: Ընդգրկված են 510 հեղինակների ստեղծագործություններ

Գրավոր խոսք

Բառանիշ

% ԱՐԵՎԱԿ

Գեղարվեստական 47 264 735 42,9%
Մամուլ 37 279 344 33,8%
Գիտական 13 875 930 12,6%
Ոչ գեղարվեստական 4 735 997 4,3%
Չափածո 3 648 160 3,3%
Գրավոր խոսք. ընդամենը՝

106 804 166

96,8%


 
Ժամանակագրական առումով ԱՐԵՎԱԿ-ում տարբեր ժանրերի տեքստերը հավասարակշռված չեն բաշխված: 19-րդ դարի տեքստերը հիմնակնում ընդգրկում են արձակ և չափածո գեղարվեստական գրականության տեքստեր: Հայաստանի ազգային գրադարանի հետ համատեղ նախագծի շրջանակներում ավելացվել են զգալի քանակությամբ հին պարբերականների տեքստեր (տե՛ս Մամուլի արխիվ): Քանակական առումով մամուլի ենթակորպուսի հիմնական մասը բեռնվել է համացանցից, այդ իսկ պատճառով մեծ մասամբ ներկայացված է մամուլի ժամանակակից լեզուն (տե՛ս Համացանցից բեռնված տեքստեր): Մամուլի նման բաշխման արդյունքում գեղարվեստական գրականության և մամուլի ժանրերի հարաբերությունը վերջին տասնամյակների համար զգալի տարբերվում է կորպուսի մյուս մասերից:

Ոչ գեղարվեստական տեքստերը ևս բաշխված են անհամաչափ: Գիտական տեքստերի հիմնական մասը պատկանում է սովետական ժամանակաշրջանին (հիմնականում 1960-ականներին և 70-ականներին): Մինչդեռ որոշ իրավական տեքստեր բեռնվել են համացանցից և ներկայացնում են վերջին տասնամյակների լեզուն: 

ժամանակա հատված

Գեղարվեստական

Չափածո

Ոչ գեղարվեստական

Մամուլ

Ընդամենը՝ ըստ ժամանակ ահատվածի

 

բառանիշ

%

բառանիշ

%

բառանիշ

%

բառանիշ

%

բառանիշ

մինչև 1870

291 930

64%

3 630

1%

n/a

0%

160 704

35%

456 264

1870 - 1879

514 702

53%

48 811

5%

249 572

26%

149 631

16%

962 716

1880 - 1889

1 431 103

74%

4 020

0%

48 411

3%

446 963

23%

1 930 497

1890 - 1899

801 630

100%

n/a

0%

n/a

0%

n/a

0%

801 630

1900 - 1909

735 988

36%

84 430

4%

253 204

12%

954 997

47%

2 028 619

1910 - 1919

451 942

60%

61 526

8%

n/a

0%

245 806

32%

759 274

1920 - 1929

739 636

44%

296 573

18%

44 170

3%

599 488

36%

1 679 867

1930 - 1939

2 211 314

57%

27 747

1%

242 714

6%

1 410 425

36%

3 892 200

1940 - 1949

922 848

46%

138 791

7%

198 717

10%

732 734

37%

1 993 090

1950 - 1959

2 408 255

47%

784 771

15%

462 914

9%

1 421 629

28%

5 077 569

1960 - 1969

4 013 652

57%

479 107

7%

425 842

6%

2 176 226

31%

7 094 827

1970 - 1979

5 885 441

48%

121 854

1%

4 354 936

36%

1 899 469

15%

12 261 700

1980 - 1989

3 983 807

34%

69 216

1%

5 935 592

50%

1 861 032

16%

11 849 647

1990 - 1999

1 227 048

37%

78 553

2%

1 324 881

40%

650 432

20%

3 280 914

2000 - 2008

1 129 320

2%

57 638

0%

4 174 458

10%

34 552 624

88%

39 914 040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

անհայտ տարեթիվ

10 530 728

82%

1 391 493

11%

896 516

7%

2 575

0%

12 821 312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ընդամենը`

37 279 344

35%

3 648 160

3%

18 611 927

17%

47 264 735

44%

106 804 166


 
ԱՐԵՎԱԿ-ի խմբի հիմնական նպատակներից է հավաքել հնարավոինս շատ արևելահայերեն տեքստեր: Ներկայումս ԱՐԵՎԱԿ-ում ընդգրկված է ՀՀ միջնակարգ դպրոցի հայ գրականություն առարկայի ծրագրով նախատեսված բոլոր տեքստերը, ինչպես նաև արևելահայերեն դասական գրականության մեծ մասը՝ սկսած Խաչատուր Աբովյանից (
19-րդ դ. կես): Մի շարք գեղարվեստական ստեղծագործություններ մատչելի են նաև ամբողջական տեսքով ԱՐԵՎԱԿ-ի էլեկտրոնային գրադարանում: