Inflection types

In order to allow the EANC Parser to identify a token as a wordform of a specific lexeme, each entry in the EANC wordlist was associated with one or several inflection types. The classification of SEA inflection types undertaken by the EANC team is a result of a multi-step process aimed to reduce the number of wrong analyses and unparsed tokens. The EANC classification of inflection types is based on the orthographic representation of Modern Standard Eastern Armenian.

Below is a complete list of inflection types for all nominals, pronouns, and verbs in the EANC wordlist as of March 2009. The list provides characteristic lexemes and key characteristic forms of their inflectional paradigm.

The ‘+’ sign denotes the joining of a stem and an inflectional ending. A zero vowel in alternations is shown as ‘*’.

Nouns          
           
Inflection Type Characteristic Lexeme sg, nom sg, gen/dat sg, ins pl, nom
N11 բան բան բան+ի բան+ով բան+եր
  ban ban ban+i ban+ov ban+er
N12 սեղան սեղան սեղան+ի սեղան+ով սեղան+ներ
  seġan seġan seġan+i seġan+ov seġan+ner
N12a այդպիսի այդպիսի այդպիսի+նի այդպիսի+նով այդպիսի+ններ
  aydpisi aydpisi aydpisi+ni aydpisi+nov aydpisi+nner
N12c դարը դար+ը դար+ի դար+ով դար+ներ
  darə dar+ə dar+i dar+ov dar+ner
N13 սունկ սունկ ս*նկ+ի ս*նկ+ով ս*նկ+եր
  sunk sunk s*nk+i s*nk+ov s*nk+er
N13a մեջ մեջ մեջի / միջի մեջով / միջով մեջ+եր
  meĵ meĵ meĵi / miĵi meĵov / miĵov meĵ+er
N14 ծաղիկ ծաղիկ ծաղ*կ+ի ծաղ*կ+ով ծաղիկ+ներ
  caġik caġik caġ*k+i caġ*k+ov caġik+ner
N14a երկիր երկիր երկ*ր+ի երկ*ր+ով երկ*ր+ներ
  erkir erkir erk*r+i erk*r+ov erk*r+ner
N15 արաբա արաբա արաբա+յի արաբա+յով արաբա+ներ
  araba araba araba+yi araba+yov araba+ner
N15a ա ա ա+յի ա+յով ա+յեր
  a a a+yi a+yov a+yer
N16 կատու կատու կատվ+ի կատվ+ով կատու+ներ
  katu katu katv+i katv+ov katu+ner
N16a ձու ձու ձվ+ի ձվ+ով ձվ+եր
  ju ju jv+i jv+ov jv+er
N17 կաշի կաշի կաշվ+ի կաշվ+ով կաշի+ներ
  kaši kaši kašv+i kašv+ov kaši+ner
N18 բույն բույն բ*ն+ի բ*ն+ով բույն+եր/ բ*ն+եր
  buyn buyn b*n+i b*n+ov buyn+er/ b*n+er
N18a հույս հույս հուս+ո / հույս+ի հուս+ով / հույս+ով հույս+եր
  huys huys hus+o / huys+i hus+ov / huys+ov huys+er
N21 կարդալ կարդալ կարդալ+ու կարդալ+ով կարդալ+ներ
  kardal kardal kardal+u kardal+ov kardal+ner
N22 ամուսին ամուսին ամուս*ն+ու ամուս*ն+ով/ ամուսին+ով  ամուսին+ներ
  amusin amusin amus*n+u amus*n+ov/ amusin+ov amusin+ner
N23 գինի գինի գին+ու գին+ով գինի+ներ
  gini gini gin+u gin+ov gini+ner
N23a սիրուհի սիրուհի սիրուհ+ու սիրուհի+ով սիրուհի+ներ
  siruhi siruhi siruh+u siruhi+ov siruhi+ner
N24 ձի ձի ձի+ու ձի+ով ձի+եր
  ji ji ji+u ji+ov ji+er
N25 մարդ մարդ մարդ+ու մարդ+ով մարդ+իկ
  mard mard mard+u mard+ov mard+ik
N26 էրեխա էրեխա էրեխ+ու էրեխ+ով էրեխ+եք
  ērexa ērexa ērex+u ērex+ov ērex+ek’
N31 ակ ակ ակ+ան ակ+ով ակ+եր
  ak ak ak+an ak+ov ak+er
N31a գառ գառ գառ+ան գառ+ով գառ+ներ
  gaŕ gaŕ gaŕ+an gaŕ+ov gaŕ+ner
N32 գարուն գարուն գար*ն+ան գարուն+ով / գար*ն+անով գարուն+ներ
  garun garun gar*n+an garun+ov / gar*n+anov garun+ner
N32a ծագում ծագում ծագ*մ+ան ծագում+ով / ծագ*մ+ամբ ծագում+ներ
  cagum cagum cag*m+an cagum+ov / cag*m+amb cagum+ner
N32b մուկ մուկ մ*կ+ան մ*կ+նով մ*կ+ներ
  muk muk m*k+an m*k+nov m*k+ner
N32c ակն ակ+ն ակ+ան ակ+անով ակն+եր
  akn ak+n ak+an ak+anov akn+er
N32d ակն ակ+ն ակ+ան ակ+անով ակ+աններ
  akn ak+n ak+an ak+anov ak+anner
N32e բուռ բուռ բ*ռ+ան բ*ռ+ով բ*ռ+եր
  buŕ buŕ b*ŕ+an b*ŕ+ov b*ŕ+er
N33 աղջիկ աղջիկ աղջ*կ+ա աղջ*կ+անով աղջիկ+ներ
  aġĵik aġĵik aġĵ*k+a aġĵ*k+anov aġĵik+ner
N34 հանգիստ հանգիստ հանգ*ստ+յան հանգ*ստ+ով հանգիստ+ներ
  hangist hangist hang*st+yan hang*st+ov hangist+ner
N35 մահ մահ մահ+վան մահ+ով մահ+եր
  mah mah mah+van mah+ov mah+er
N41 բնություն բնություն բնության բնություն+ով / բնությամ+բ բնություն+ներ
  bnut’yun bnut’yun bnut’yan bnut’yun+ov / bnut’yam+b bnut’yun+ner
N41a սյուն սյուն սյան սյուն+ով սյուն+եր
  syun syun syan syun+ov syun+er
N42 անուն անուն անվան անուն+ով անուն+ներ
  anun anun anvan anun+ov anun+ner
N43 տուն տուն տան տն+ով / տան+ով տն+եր
  tun tun tan tn+ov / tan+ov tn+er
N51 ամառ ամառ ամառ+վա ամառ+ով ամառ+ներ
  amaŕ amaŕ amaŕ+va amaŕ+ov amaŕ+ner
N52 ամիս ամիս ամս+վա ամս+ով ամիս+ներ
  amis amis ams+va ams+ov amis+ner
N53 օր օր օր+վա օր+ով օր+եր
  ōr ōr ōr+va ōr+ov ōr+er
N54 տարի տարի տար+վա տար+ով տարի+ներ
  tari tari tar+va tar+ov tari+ner
N61 ընկեր ընկեր ընկեր+ոջ ընկեր+ոջով ընկեր+ներ
  ǝnker ǝnker ǝnker+oĵ ǝnker+oĵov ǝnker+ner
N62 քույր քույր ք*ր+ոջ ք*ր+ոջով քույր+եր / քր+եր
  k’uyr k’uyr k’*r+oĵ k’*r+oĵov k’uyr+er / k’*r+er
N62a տագր տագր տեգր+ոջ տեգր+ոջով տեգր+եր
  tagr tagr tegr+oĵ tegr+oĵov tegr+er
N63a կին կին կ*ն+ոջ կ*ն+ոջով կան+այք
  kin kin k*n+oĵ k*n+oĵov kan+ayk’
N63 տիկին տիկին տիկ*ն+ոջ տիկ*ն+ոջով տիկ*ն+այք
  tikin tikin tik*n+oĵ tik*n+oĵov tik*n+ayk’
N64 տեր տեր տիր+ոջ տիր+ոջով տեր+եր
  ter ter tir+oĵ tir+oĵov ter+er
N71 հայր հայր հոր հոր+ով հայր+եր
  hayr hayr hor hor+ov hayr+er
N71a եղբայր եղբայր եղբոր եղբոր+ով եղբայր+ներ
  eġbayr eġbayr eġbor eġbor+ov eġbayr+ner
N73 կայսր կայսր կայսեր կայսր+ով կայսր+եր
  kaysr kaysr kayser kaysr+ov kaysr+er
N73a դուստր դուստր դստեր դստր+ով / դուստր+ով դուստր+եր / դստր+եր
  dustr dustr dster dstr+ov / dustr+ov dustr+er / d*str+er
N81 Վարդանանք Վարդանան+ք Վարդանան+ց Վարդանան+ցով -
  Vardanank’ Vardanan+k’ Vardanan+c’ Vardanan+c’ov -
N91 աստված աստված աստծ+ո /աստծ+ու / աստված+ի աստծ+ով / աստված+ով աստված+ներ
  astvac astvac astc+o /astc+u / astvac+i astc+ov / astvac+ov astvac+ner
N92 սեր սեր սիր+ո / սիր+ու / սեր+ի սիր+ով սեր+եր
  ser ser sir+o / sir+u / ser+i sir+ov ser+er
           
           
Pronouns          
           
Inflection Type Characteristic Lexeme sg, nom sg, gen sg, dat pl, nom
P11 որ որ որ+ի որ+ի/ին որ+ոնք
  or or or+i or+i/in or+onk’
P21 սա (դա, նա) ս+ա ս+րա ս+րան ս+րանք
  sa (da, na) s+a s+ra s+ran s+rank’
P22 ով ով ում ում ով+քեր
  ov ov um um ov+k’er
P23 ինքը ինք+ը իր / իր+ա իր+են / իր+ան իր+ենք / իր+անք
  ink’ǝ ink’+ǝ ir / ir+a ir+en / ir+an ir+enk’ / ir+ank’
P24 ոմն ոմ+ն - - ոմ+անք
  omn om+n - - om+ank’
P31a ես ես իմ ինձ -
  es es im inj -
P31b դու դու քո քեզ -
  du du k’o k’ez -
P31c մենք մենք մեր մեզ -
  menk’ menk’ mer mez -
P31d դուք դուք ձեր ձեզ -
  duk’ duk’ jer jez -
           
           
Verbs          
           
Inflection Type Characteristic Lexeme inf cvb, pf aor, 3, sg imp, 2, sg
V11 գրել գր+ել գր+ել գր+եց գր+իր
  grel gr+el gr+el gr+ec’ gr+ir
V12 ընկնել ընկ+նել ընկ+ել ընկ+ավ ընկ+իր
  ǝnknel ǝnk+nel ǝnk+el ǝnk+av ǝnk+ir
V13 թռչել թռ+չել թռ+ել թռ+ավ թռ+իր
  t’ŕč’el t’ŕ+č’el t’ŕ+el t’ŕ+av t’ŕ+ir
V14 մոտեցնել մոտեց+նել մոտեց+րել մոտեց+րեց մոտեց+րու
  motec’nel motec’+nel motec’+rel motec’+rec’ motec’+ru
V21 կարդալ կարդ+ալ կարդ+ացել կարդ+աց կարդ+ա
  kardal kard+al kard+ac’el kard+ac’ kard+a
V22 վախենալ վախե+նալ վախե+ցել վախե+ցավ վախե+ցիր
  vaxenal vaxe+nal vaxe+c’el vaxe+c’av vaxe+c’ir
V11a բերել բեր+ել բեր+ել բեր+եց բեր
  berel ber+el ber+el ber+ec’ ber
V11b զարկել զարկ+ել զարկ+ել զարկ+եց զարկ+իր/զարկ
  zarkel zark+el zark+el zark+ec’ zark+ir/zark
V11c ասել աս+ել աս+ել աս+աց / աս+եց աս+ա
  asel as+el as+el as+ac’ / as+ec’ as+a
V12a տեսնել տես+նել տես+ել տես+ավ տես
  tesnel tes+nel tes+el tes+av tes
V12b ելնել ել+նել ել+ել ել+ավ ել / ել+իր
  elnel el+nel el+el el+av el / el+ir
V14a անել ա+նել ա+րել ա+րեց / ա+րավ ա+րա
  anel a+nel a+rel a+rec’ / a+rav a+ra
V14b դնել դ+նել դ+րել դ+րեց դ+իր
  dnel d+nel d+rel d+rec’ d+ir
V14c տանել տա+նել տա+րել տա+րավ տա+ր
  tanel ta+nel ta+rel ta+rav ta+r
V14d թողնել թող+նել թող+ել թող+եց թող
  t’oġnel t’oġ+nel t’oġ+el t’oġ+ec’ t’oġ
V21a (oral) տենալ տե+նալ - - -
  tenal te+nal - - -
V22a լվանալ լվա+նալ լվա+ցել լվա+ց լվա
  lvanal lva+nal lva+c’el lva+c’ lva
V22b կենալ կենալ կացել կացա կաց
  kenal kenal kac’el kac’a kac’
V22c դառնալ դառ+նալ դարձ+ել դարձ+ավ / դառ+ավ դարձ+իր / դառ
  daŕnal daŕ+nal darj+el darj+av / daŕ+av darj+ir / daŕ
V31a ուտել ուտ+ել կեր+ել կեր+ավ կեր
  utel utel ker+el ker+av ker
V31b լինել լին+ել եղ+ել եղ+ավ եղ+իր
  linel lin+el eġ+el eġ+av eġ+ir
V32a գալ գ+ալ եկ+ել եկ+ավ եկ / արի
  gal g+al ek+el ek+av ek / ari
V32b տալ տ+ալ տվ+ել տվ+եց տու+ր
  tal t+al tv+el tv+ec’ tu+r
V32c լալ լա+լ լա+ցել լա+ցեց լա+ց / լա+ցի
  lal la+l la+c’el la+c’ec’ la+c’ / la+c’i
           
Defective verbs Characteristic Lexeme inf pres, 3, sg past, 3, sg  
V41 է - է է+ի  
  ē - ē ē+i  
V42 կա - կա կա+ր  
  ka - ka ka+r  
V43 գիտենալ գիտ+ենալ գիտ+ի գիտ+եի  
  gitenal git+enal git+i git+ei