Список используемых в ВАНК лексико-морфологических помет
 

# Помета ВАНК Значение пометы Армянский термин Пример
         
  Часть речи   Խոսքի մասեր  
1 N существительное Գոյական սեղան
2 A прилагательное Ածական գեղեցիկ
3 V глагол Բայ կարդալ
4 ADV наречие Մակբայ արագ
5 NUM числительное Թվական երեք
6 PRON местоимение Դերանուն ես
7 PREP предлог Կապ առանց
8 POST послелог Կապ մեջ
9 CONJ союз Շաղկապ և
10 PART частица Եղանակավորող բառեր թերևս
11 INTJ междометие Ձայնարկություն վա՜յ
  Части речи: дополнительные семантические признаки  
12 S независимое (субстантивное) местоимение Անկախ դերանուն նա
13 Dem указательное местоимение Ցուցական դերանուն այդ
14 Intrg вопросительное местоимение Հարցական դերանուն ինչ
15 Hum личная референция (имя или местоимение) Անձի առում մարդ
16 Anim одушевленность (имя или местоимение) Շնչավոր գայլ
17 Inanim неодушевленность (имя или местоимение) Անշունչ սեղան
18 Coll коллективное имя Հավաքական գոյական խումբ
19 Topn топоним Տեղանուն Հայաստան
20 Persn имя Անձնանուն Արմեն
21 Famn фамилия Ազգանուն Պետրոսյան
22 Abbr сокращение Հապավում ԱՊՀ
23 Card порядковое числительное Քանակական թվական երեք
24 Tr переходность Անցողական բայ տալ
25 Intr непереходность Անանցողական բայ վազել
         
         
  Номинализации      
26 Inf инфинитив Անորոշ դերբայ կարդալ
27 Rel реляционное имя (релятив) - սեղանինը
28 Nmlz субстантивированный атрибут (прилагательное, деепричастие, генитив)  Գոյականացված (ածական, դերբայ, սեռական) գեղեցիկը, կարդացածը, սեղանինը
         
  Падеж   Հոլով  
29 Nom номинатив (именительный) Ուղղական քաղաք
30 Gen генитив (родительный) Սեռական քաղաքի
31 Dat датив (дательный) Տրական քաղաքին
32 Abl аблатив (отложительный) Բացառական քաղաքից
33 Ins инструменталь (творительный) Գործիական քաղաքով
34 Loc локатив (местный) Ներգոյական  քաղաքում
         
  Число   Թիվ  
35 Sg единственное (имена, местоимения и глаголы) Եզակի  քաղաք
36 Pl множественное (имена, местоимения и глаголы) Հոգնակի քաղաքներ
37 Apl ассоциативная множественность (имена и местоимения) - Վարդանանց
         
  Детерминация   Առում  
38 Def определенность и принадлежность третьему лицу Որոշյալ քաղաքը
39 Poss1 принадлежность первому лицу Ստացական հոդ 1 քաղաքս
40 Poss2 принадлежность второму лицу Ստացական հոդ 2 քաղաքդ
         
  Степени сравнения   Համեմատական աստիճան  
41 Sup превосходная степень Գերադրական աստիճան ամենագեղեցիկ
         
  Конвербы (деепричастия)      
42 Cvb конверб Դերբայ  
43 Sim конверб одновременности Անկատար դերբայ II կարդալիս
44 Ipfv конверб НСВ (имперфективный) Անկատար դերբայ I կարդում
45 Pfv конверб СВ (перфективный) Վաղակատար դերբայ կարդացել
46 Des дестинативный конверб (конверб будущего времени) Ապառնի I կարդալու
47 Conneg коннегативный конверб Ժխտական դերբայ կարդա
         
  Причастия      
48 Ptcp причастие Դերբայ  
49 Sbj субъектное причастие Ենթակայական դերբայ կարդացող
50 Res результативное причастие Հարակատար դերբայ կարդացած
         
  Актантная деривация      
51 Caus каузатив Պատճառական վախեցնել
52 Med медиопассив Կրավորական կառուցվել
         
  Время, вид, модальность   Ժամանակ-Կերպ-Եղանակ  
53 Pres настоящее время Ներկա է
54 Past прошедшее время Անցյալ էր
55 Aor аорист Անցյալ կատարյալ կարդաց
56 Sbjv субъюнктив Ըղձական կարդա
57 Cond кондициональ (условное наклонение) Պայմանական կկարդա
58 Imp императив (повелительное наклонение) Հրամայական կարդա՛
         
  Полярность      
59 Neg отрицательные формы глагола Ժխտական չկարդաց
         
  Лицо      
60 1 первое лицо Առաջին դեմք եմ
61 2 второе лицо Երկրորդ դեմք ես
62 3 третье лицо Երրորդ դեմք է