Քերականական բառացանկ

 

ԱՐԵՎԱԿ-ի բառացանկն ընդգրկում է մի քանի աղբյուրներ.  

  • Ե. Գալստյանի Հայ-ռուսերեն բառարանի [1985]  բառացանկը, ինչպես նաև Է. Աղայանի Արդի հայերենի բացատրական բառարանի [1976] բառացանկի որոշ մասը (ավելի քան 70,000 միավոր) 
  • Հ. Գրգեարյանի և Ն. Հարությունյանի Աշխարհագրական անունների բառարանի բառացանկը [1987-1989] (շուրջ  4000 միավոր)
  • հաճախակի հանդիպող անձնանունների և ազգանունների բառացանկ (շուրջ  900 միավոր) 
  • Դ. Գյուրջինյանի և Ն. Հեքեքյանի Հայերենում գործածվող տառային հապավումների բառարանի բառացանկը [2007] (շուրջ 2000 միավոր)

Բացի այդ ԱՐԵՎԱԿ-ի բառացանկի մեջ ընդգրկված են սահմանափակ քանակությամբ նորաբանություններ, որոնք իրականում հանդիպում են ԱՐԵՎԱԿ-ում, բայց բացակայում են վերը նշված աղբյուրներում: ԱՐԵՎԱԿ-ի բառացանկի մեջ բազմաթիվ աղբյուրների ներառումը զգալի կերպով կրճատում է քերականական վերլուծության սխալների քանակը:

ԱՐԵՎԱԿ-ի բառացանկի յուրաքանչյուր բառին կցված է նրա խոսքամասային պատկանելիությունը, ինչպես նաև բառաթեքման (հոլովում կամ խոնարհում) տեսակը համապատասխան բառերի համար:

Արևելահայերենի ավանդական քերականությունը բավարար ձևայնացված չէ ապահովելու համար ԱՐԵՎԱԿ-ի տեքստերի ավտոմատ ձևաբանական վերլուծությունը: Ավանդական քերականության նման բնույթը հասկանալի է, քանի որ այն այլ նպատակների է ծառայում (հիմնականում կրթական): ԱՐԵՎԱԿ-ն իրականացնում է առանձին նախագիծ արևելահայերենի բառաթեքման տեսակների ձևայնացման, հետևողական և լիակատար դասակարգման ուղղությամբ:

ԱՐԵՎԱԿ-ի քերականական բառացանկը, որը հավելված է խոսքամասային և բառաթեքման տեսակների մասին նոթերով, ներկայացնում է քերականական էլեկտրոնային բառարան՝ նման այն բառարաններին, որոնք կիրառվում են համացանցի որոնման համակարգերի կողմից հարուստ ձևաբանություն ունեցող լեզուների համար:

Ստորև բերված է քերականական բառարանից մի հատված: Ձեր ուշադրությունն ենք հրավիրում նաև բառաթեքման տեսակների և ԱՐԵՎԱԿ-ի պիտակների վրա:

# Բառույթ Տառադարձում Խոսքի մաս Բառային հատկանիշներ Բառաթեքման տեսակ Թարգմանություն
1 մի mi NUM card   one, some
2 մի mi PART     don't; now!
3 միաբան miaban A   N12 unanimous, monk
4 միաբանական miabanakan A   N12  
5 միաբանակից miabanakic’ N anim,hum N14  
6 միաբանասեր miabanaser N anim,hum N12  
7 միաբանել miabanel V intr V11  
8 միաբանորեն miabanoren ADV      
9 միաբանություն miabanut’yun N inanim N41 unanimity, accord, congregation
10 միաբաշխ miabašx N inanim N12  
11 միաբարբառ miabarbaŕ A   N12  
12 միաբերան miaberan A   N12 with one voice/accord/consent, unanimously, as one man
13 միաբլթակ miablt’ak A   N12  
14 միաբնակ miabnak A   N12  
15 միաբնակություն miabnakut’yun N inanim N41  
16 միաբջիջ miabĵiĵ A   N14 unicellular
17 միագլխանի miaglxani A   N12  
18 միագլուխ miaglux A   N14  
19 միագմբեթ miagmbet’ A   N12  
20 միագումար miagumar N inanim N12  
21 միագույն miaguyn A   N12 monochrome
22 միադավան miadavan A   N12  
23 միադավանություն miadavanut’yun N inanim N41  
24 միադեմ miadem A   N11  
25 միադիմի miadimi A   N12  
26 միազգի miazgi A   N12i/N23a  
27 միազմ miazm N inanim N12  
28 միազոդել miazodel V tr V11  
29 միաթև miat’ew A   N11  
30 միաթել miat’el A   N11  
31 միաթի miat’i A   N12  
32 միաթիվ miat’iv A   N13  
33 միաթույր miat’uyr A   N11  
34 միաժամանակ miažamanak A   N12 simultaneously, in so doing, all at once
35 միաժամանակյա miažamanakya A   N15 simultaneous
36 միաժամանակություն miažamanakut’yun N inanim N41 simultaneity
37 միաժողով miažoġov N inanim N12  
38 միաժում miažum A   N32a/N12  
39 միալար mialar A   N11 monotonous, continuously; having one string
40 միալար mialar A   N11 monotonous, continuously; having one string
41 միալարություն mialarut’yun N inanim N41 monotony
42 միալեզու mialezu A   N12  
43 միալուծ mialuc A   N12  
44 միախառնել miaxaŕnel V tr V11  
45 միախառնում miaxaŕnum N inanim N32a/N12  
46 միախառնվել miaxaŕnvel V med,intr V11  
47 միախոհ miaxoh A   N12  
48 միախորհուրդ miaxorhurd A   N12  
49 միախուռն miaxuŕn A   N12  
50 միածին miacin A   N12  
51 միակ miak A   N12 only, unique
52 միակամ miakam A   N12  
53 միակայմ miakaym A   N11 single-misted
54 միականի miakani A   N12  
55 միականջանի miakanĵani A   N12  
56 միակենտրոն miakentron A   N12  
57 միակերպ miakerp A   N11 uniform, monotonous
58 միակերպություն miakerput’yun N inanim N41 uniformity
59 միակեցություն miakec’ut’yun N inanim N41  
60 միակին miakin A   N63a  
61 միակնանի miaknani A   N12 one-eyed
62 միակնություն miaknut’yun N inanim N41  
63 միակշիռ miakšiŕ A   N12  
64 միակողմանի miakoġmani A   N12 one-sided, incomplete
65 միակողմանիորեն miakoġmanioren ADV     one-sidedly
66 միակողմանիություն miakoġmaniut’yun N inanim N41 one-sidedness
67 միակություն miakut’yun N inanim N41  
68 միակուռ miakuŕ A   N13 monolithic, powerful
69 միակտոր miaktor A   N12  
70 միակրոն miakron A   N12  
71 միակրոնություն miakronut’yun N inanim N41  
72 միակցել miakc’el V tr V11 joint, combine, unite
73 միակցություն miakc’ut’yun N inanim N41  
74 միակցում miakc’um N inanim N32a/N12 rallying, splicing, annexation
75 միահամուռ miahamuŕ A   N12 unanimous
76 միահանգ miahang A   N12 in step, monotonous
77 միահասակ miahasak A   N12  
78 միահավան miahavan A   N12  
79 միահավանություն miahavanut’yun N inanim N41  
80 միահավասար miahavasar A   N12 even(ly)
81 միահավատ miahavat A   N12 of the same belief/creed
82 միահավաք miahavak’ A   N12  
83 միահատոր miahator A   N12  
84 միահար miahar A   N12  
85 միահարկ miahark A   N11 one-storey(ed)
86 միահարկանի miaharkani A   N12  
87 միահարված miaharvac A   N12  
88 միահեծան miahecan A   N12 autocratic
89 միահեծանորեն miahecanoren ADV      
90 միահեծանություն miahecanut’yun N inanim N41  
91 միահյուսել miahyusel V tr V11 interlace (with), combine, unite
92 միահյուսում miahyusum N inanim N32a/N12  
93 միահյուսվածք miahyusvack’ N inanim N12  
94 միահյուսվել miahyusvel V med,intr V11 interlace
95 միահնչյուն miahnč’yun N inanim N12  
96 միահոգի miahogi A   N12i/N23  
97 միահոլով miaholov A   N12  
98 միահույլ miahuyl A   N11  
99 միահուն miahun A   N12  
100 միահունչ miahunč’ A   N12  
101 միաձև miajew A   N11 uniform, having one form/shape, monotonous
102 միաձայն miajayn A   N12 unanimous(ly), (in) unison
103 միաձայնություն miajaynut’yun N inanim N41 unanimity
104 միաձեռ miajeŕ A   N12  
105 միաձեռանի miajeŕani A   N12  
106 միաձի miaji A   N24  
107 միաձևություն miajewut’yun N inanim N41 uniformity
108 միաձուլել miajulel V tr V11 fuse, unite, join
109 միաձուլորեն miajuloren ADV      
110 միաձուլություն miajulut’yun N inanim N41 solidity
111 միաձուլում miajulum N inanim N32a/N12 amalgamation
112 միաձույլ miajuyl A   N12 monolithic, united
113 միաղուր miaġur A   N12  
114 միամանակ miamanak A   N12  
115 միամիտ miamit A   N12 naïve, artless, open-hearted
116 միամյա miamya A   N15 one-year
117 միամոր miamor A   N11  
118 միամորիկ miamorik A   N12  
119 միամուսնական miamusnakan A   N12  
120 միամուսնություն miamusnut’yun N inanim N41  
121 միամսյա miamsya A   N15 monthly
122 միամսյակ miamsyak A   N12 month (of)
123 միամտաբար miamtabar ADV     naively
124 միամտանալ miamtanal V intr V22  
125 միամտացնել miamtac’nel V caus,tr V14  
126 միամտել miamtel V intr V11  
127 միամտորեն miamtoren ADV     naively
128 միամտություն miamtut’yun N inanim N41 naivety, open-heartedness
129 միամտվել miamtvel V med,intr V11 calm/quiet/settle down
130 միայն miayn ADV   N12 only, solely
131 միայնակ miaynak A   N12 solitary, lone
132 միայնակեցական miaynakec’akan A   N12  
133 միայնակեցություն miaynakec’ut’yun N inanim N41  
134 միայնակյաց miaynakyac’ N anim,hum N12  
135 միայնակություն miaynakut’yun N inanim N41  
136 միայնանալ miaynanal V intr V22  
137 միայնիկ miaynik ADV   N12  
138 միայնություն miaynut’yun N inanim N41  
139 միանալ mianal V intr V22 join, adjoin
140 միանգամայն miangamayn ADV   N12 quite, wholly, entirely
141 միանգամից miangamic’ ADV     at once, right away, at first glance/sight
142 միանդամանի miandamani A   N12  
143 միանիշ mianiš A   N11  
144 միանձնաբար mianjnabar ADV      
145 միանձնական mianjnakan A   N12  
146 միանձնանալ mianjnanal V intr V22  
147 միանձնյա mianjnya A   N15 individual
148 միանձնորեն mianjnoren ADV      
149 միանձնություն mianjnut’yun N inanim N41  
150 միանձնուհի mianjnuhi N anim,hum N23 nun
151 միանման mianman A   N12 similar
152 միանմանություն mianmanut’yun N inanim N41 similarity
153 միանշանակ mianšanak A   N12 unequivocal, identical (with)
154 միանուն mianun A   N12  
155 միանունություն mianunut’yun N inanim N41  
156 միանվագ mianvag A   N12 one-off
157 միաշար miašar ADV      
158 միաշարք miašark’ A   N11  
159 միաշաքիլ miašak’il A   N12  
160 միաշերտ miašert A   N11  
161 միաչափ miač’ap’ A   N11  
162 միաչյա miač’ya A   N15  
163 միաչքանի miač’k’ani A   N12 one-eyed, blind in one eye
164 միապաղաղ miapaġaġ A   N12 monotonous, even, tedious
165 միապաղաղություն miapaġaġut’yun N inanim N41  
166 միապատիկ miapatik A   N12 monotony
167 միապատիկություն miapatikut’yun N inanim N41  
168 միապես miapes ADV      
169 միապետ miapet N anim,hum N11/N12 monarch
170 միապետական miapetakan A   N12 monarchic(al), royalist
171 միապետականություն miapetakanut’yun N inanim N41 monarchism
172 միապետորեն miapetoren ADV      
173 միապետություն miapetut’yun N inanim N41 monarchy
174 միապոզ miapoz A   N11  
175 միապտուղ miaptuġ A   N12  
176 միառանցք miaŕanc’k’ A   N12  
177 միառանցքային miaŕanc’k’ayin A   N12  
178 միառժամանակ miaŕžamanak ADV     some tome, for the time being
179 միառմի miaŕmi ADV     one by one, in turn
180 Միաս Mias N topn,inanim N12  
181 միասայրի miasayri A   N12  
182 միասապատ miasapat A   N12  
183 միասապատանի miasapatani A   N12  
184 միասեռ miaseŕ A   N12 unisex, homogenous
185 միասեռություն miaseŕut’yun N inanim N41 unisexuality
186 միասեր miaser A   N12  
187 միասերմ miaserm A   N11  
188 միասին miasin ADV     together (with), jointly
189 միասիրտ miasirt A   N11  
190 միասմբակ miasmbak A   N12 solid ungulate
191 միասմբականի miasmbakani A   N12  
192 միասնաբար miasnabar ADV     jointly
193 միասնական miasnakan A   N12 united, indivisible, common
194 միասնականություն miasnakanut’yun N inanim N41 unity
195 միասնություն miasnut’yun N inanim N41 unity
196 միասռնի miasŕni A   N12  
197 միաստիճան miastičan A   N12  
198 միաստված miastvac A   N12 monotheist
199 միաստվածական miastvacakan A   N12 monotheist
200 միաստվածային miastvacayin A   N12  
201 միաստվածյան miastvacyan A   N12  
202 միաստվածություն miastvacut’yun N inanim N41 monotheism
203 միավանկ miavank A   N11 monosyllabic(ally)
204 միավանկություն miavankut’yun N inanim N41  
205 միավարություն miavarut’yun N inanim N41  
206 միավոր miavor A   N12 unit, point
207 միավորել miavorel V tr V11 unite
208 միավորիչ miavorič’ A   N12  
209 միավորյալ miavoryal A   N12 unified
210 միավորություն miavorut’yun N inanim N41  
211 միավորում miavorum N inanim N32a/N12 unification, union, unit
212 միավորված miavorvac A   N12 united
213 միավորվել miavorvel V med,intr V11 be united
214 միատամ miatam A   N12  
215 միատարազ miataraz A   N12  
216 միատարր miatarr A   N11 homogeneous
217 միատարրություն miatarrut’yun N inanim N41 homogeneity
218 միատեղ miateġ ADV   N12  
219 միատեղանի miateġani A   N12  
220 միատեղել miateġel V tr V11  
221 միատեղվել miateġvel V med,intr V11  
222 միատեսակ miatesak A   N12 identical (with), the same, similar
223 միատեսակություն miatesakut’yun N inanim N41  
224 միատիպ miatip A   N11 of the same kind/type
225 միատիպություն miatiput’yun N inanim N41  
226 միատոհմ miatohm A   N11  
227 միարժեք miaržek’ A   N12 monosemic, of the same value/price
228 միացեղ miac’eġ A   N11  
229 միացյալ miac’yal A   N12 united
230 միացնել miac’nel V caus,tr V14 join, put through
231 միացություն miac’ut’yun N inanim N41 combination
232 միացում miac’um N inanim N32a/N12 joining
233 միացուցիչ miac’uc’ič’ A   N12  
234 միացվել miac’vel V caus,med,intr V11  
235 միացք miac’k’ N inanim N12  
236 միափեղկ miap’eġk A   N11  
237 միափոր miap’or A   N11  
238 Միափոր Miap’or N topn,inanim N12  
239 միգախառն migaxaŕn A   N11  
240 միգամած migamac A   N12 nebulous
241 միգամածություն migamacut’yun N inanim N41  
242 միգային migayin A   N12  
243 միգաշատ migašat A   N11  
244 միգապատ migapat A   N12 foggy
245 միգապատել migapatel V intr V11  
246 միգապատություն migapatut’yun N inanim N41  
247 միգապատվել migapatvel V med,intr V11  
248 միգասքող migask’oġ A   N12  
249 միգուցե miguc’e PART     perhaps, maybe, very likely
250 միգրացիա migrac’ia N inanim N15  
251 միդասյան midasyan A   N12  
252 Միդլենդ Midlend N topn,inanim N12  
253 Միդլսբորո Midlsboro N topn,inanim N15  
254 Միդուեյ Miduey N topn,inanim N12  
255 միեղջյուրանի mieġĵyurani A   N12  
256 միերանգ mierang A   N12  
257 միերեսանի mieresani A   N12  
258 միզաբան mizaban N anim,hum N12  
259 միզաբանական mizabanakan A   N12  
260 միզաբանություն mizabanut’yun N inanim N41  
261 միզաբեր mizaber A   N12 diuretic
262 միզաբերություն mizaberut’yun N inanim N41  
263 միզածորան mizacoran N inanim N12  
264 միզակապություն mizakaput’yun N inanim N41 urine retention
265 միզահոտ mizahot A   N11  
266 միզաման mizaman N inanim N12 chamber-pot, jerry
267 միզամուղ mizamuġ A   N12 diuretic
268 միզային mizayin A   N12 urinary
269 միզանյութ mizanyut’ N inanim N11 urea
270 միզանցք mizanc’k’ N inanim N12  
271 միզապարկ mizapark N inanim N11 (urinary) bladder
272 միզասեռական mizaseŕakan A   N12  
273 միզատաթորում mizatat’orum N inanim N32a/N12 urination
274 միզատար mizatar N inanim N12  
275 միզարան mizaran N inanim N12 urinal
276 միզարգել mizargel A   N12  
277 միզարգելություն mizargelut’yun N inanim N41  
278 միզափամփուշտ mizap’amp’ušt N inanim N12 (urinary) bladder
279 միզաքննություն mizak’nnut’yun N inanim N41  
280 միզել mizel V intr V11 urinate, (pass) water
281 միզերակ mizerak N inanim N12  
282 միզեցուցիչ mizec’uc’ič’ A   N12  
283 միզում mizum N inanim N32a/N12  
284 միթե mit’e PART     really? Indeed? Is it possible? could it be that..?
285 միթիականի mit’iakani A   N12  
286 ՄԻԺԻ MIŽI N abbr N12  
287 ՄԻԺԻ MIŽI N abbr N12  
288 միիշխանություն miišxanut’yun N inanim N41 one-man management, monarchy, dictatorship
289 միլ mil N inanim N11  
290 Միլ Mil N topn,inanim N11  
291 Միլան Milan N topn,inanim N12  
292 միլիարդ miliard NUM card N12 milliard, billion
293 միլիարդավոր miliardavor A   N12 milliards of, billions off
294 միլիարդատեր miliardater N anim,hum N64 milliarder, billionaire
295 միլիգրամ miligram N inanim N12  
296 միլիմետր milimetr N inanim N11 millimeter
297 միլիմետրանոց milimetranoc’ A   N12 millimeter
298 միլիոն milion NUM card N12 million
299 միլիոնանոց milionanoc’ A   N12 million
300 միլիոնավոր milionavor A   N12 millions off
301 միլիոնատեր milionater N anim,hum N64 millionaire
302 միլիտարիզմ militarizm N inanim N12 militarism
303 միլիտարիստ militarist N anim,hum N12  
304 միլիտարիստական militaristakan A   N12 militaristic
305 միլիցիա milic’ia N inanim N15 police (force)
306 միլիցիապետ milic’iapet N anim,hum N11  
307 միլիցիատուն milic’iatun N inanim N43  
308 միլիցիոներ milic’ioner N anim,hum N12 policeman
309 Միլլերովո Millerovo N topn,inanim N15  
310 Միլուոկի Miluoki N topn,inanim N12  
311 Միխայիլ Mixayil N persn,m,apl+,anim,hum N12  
312 Միխայլովկա Mixaylovka N topn,inanim N15  
313 Միխացխակայա Mixac’xakaya N topn,inanim N15  
314 Միկա Mika N persn,m,apl+,anim,hum N15  
315 միկիտան mikitan N inanim N12  
316 միկիտանություն mikitanut’yun N inanim N41  
317 Միկլուխո-Մակլա Mikluxo-Makla N topn,inanim N15  
318 Միկոյան Mikoyan N famn,apl+,anim,hum N12  
319 միկրոկոսմիկական mikrokosmikakan A   N12  
320 միկրոկոսմոս mikrokosmos N inanim N12  
321 Միկրոնեզիա Mikronezia N topn,inanim N15  
322 միկրոշրջան mikrošrĵan N inanim N12 sub-district
323 միհատիկ mihatik N inanim N12  
324 միհատորանի mihatorani A   N12  
325 միհատորյակ mihatoryak N inanim N12 one-volume edition
326 միհարկանի miharkani A   N12 one-storey(ed)
327 միհարվածյան miharvacyan A   N12  
328 ՄԻՀԴ MIHD N abbr N12  
329 ՄԻՀՀ MIHH N abbr N12  
330 Միհրան Mihran N persn,m,apl+,anim,hum N12  
331 Միհրանյան Mihranyan N famn,apl+,anim,hum N12  
332 Միհրդատ Mihrdat N persn,m,apl+,anim,hum N12  
333 Միհրդատյան Mihrdatyan N famn,apl+,anim,hum N12  
334 միձեռանի mijeŕani A   N12 one armed
335 միձեռնանի mijeŕnani A   N12 one armed
336 միմատնանի mimatnani A   N12  
337 միմիայն mimiayn ADV     only
338 միմյանց mimyanc’ PRON,S hum   each other
339 միմոս mimos N anim,hum N12 mime, clown, tomfool
340 միմոսական mimosakan A   N12  
341 միմոսություն mimosut’yun N inanim N41 buffoonery
342 մին min NUM card N12 one
343 Մինաս Minas N persn,m,apl+,anim,hum N12  
344 Մինասյան Minasyan N famn,apl+,anim,hum N12  
345 մինարա minara N inanim N15  
346 մինարե minare N inanim N12  
347 Մինգեչաուր Mingeč’aur N topn,inanim N12  
348 Մինդանաո Mindanao N topn,inanim N15  
349 Մինեապոլիս Mineapolis N topn,inanim N12  
350 Մինեսոտա Minesota N topn,inanim N15  
351 մինիկ minik A   N12  
352 մինիմում minimum N inanim N12 minimum
353 մինիստր ministr N anim,hum N12 minister
354 մինիստրական ministrakan A   N12  
355 մինիստրություն ministrut’yun N inanim N41 ministry
356 մինոտավրոս minotavros N anim,super N12  
357 մինոր minor N inanim N12 minor key, mild/sad/mournful tone, blues
358 մինուճար minučar A   N12 only child/son/daughter
359 միևնույն miewnuyn A   N11 (one and) the same
360 մինուս minus N inanim N12 minus, defect
361 Մինուսինսկ Minusinsk N topn,inanim N12  
362 մինչ minč’ ADV     while, before
363 մինչև minč’ew CONJ     to, as far as, till
364 մինչդեռ minč’deŕ ADV     while, whereas
365 մինչդպրոցական minč’dproc’akan A   N12  
366 մինչկապիտալիստական minč’kapitalistakan A   N12 pre-capitalist
367 մինչհեղափախական minč’heġap’axakan A   N12 pre-revolutionary
368 մինչպատերազմյան minč’paterazmyan A   N12  
369 մինչպատմական minč’patmakan A   N12 pre-war
370 մինչսովետական minč’sovetakan A   N12  
371 Մինսկ Minsk N topn,inanim N11  
372 միշաբաթյա mišabat’ya A   N15  
373 Միշել Mišel N persn,f,apl+,anim,hum N12  
374 Միշկոլց Miškolc’ N topn,inanim N12  
375 միշտ mišt ADV     always, all the time
376 միոտանի miotani A   N12  
377 միութենական miut’enakan A   N12 union
378 միություն miut’yun N inanim N41 union, alliance
379 միունկավոր miunkavor A   N12  
380 Միչիգան Mič’igan N topn,inanim N12  
381 միչման mič’man N anim,hum N12  
382 միչուրինական mič’urinakan A   N12  
383 միչուրինյան mič’urinyan A   N12  
384 Միչուրինսկ Mič’urinsk N topn,inanim N12  
385 Միչուրինսկ Mič’urinsk N topn,inanim N12  
386 ՄԻՊ MIP N abbr N12  
387 միջև miĵew POST     between, among
388 միջագետ miĵaget N inanim N11  
389 Միջագետք Miĵagetk’ N topn,inanim N12  
390 միջագիծ miĵagic N inanim N13  
391 միջադաս miĵadas A   N11  
392 միջադեպ miĵadep N inanim N11 incident
393 միջադիր miĵadir A   N14  
394 միջադրել miĵadrel V tr V11  
395 միջազգային miĵazgayin A   N12 international
396 միջազգայնական miĵazgaynakan A   N12  
397 միջազգայնանալ miĵazgaynanal V intr V22  
398 միջազգայնացնել miĵazgaynac’nel V caus,tr V14 internationalize
399 միջազգայնացում miĵazgaynac’um N inanim N32a/N12  
400 միջազգայնություն miĵazgaynut’yun N inanim N41  
401 միջաթաղանթ miĵat’aġant’ N inanim N12 membrane, web, tympanum
402 միջաթերթ miĵat’ert’ N inanim N11  
403 միջաթումբ miĵat’umb N inanim N13  
404 միջախաղ miĵaxaġ N inanim N11  
405 միջածանց miĵacanc’ N inanim N12  
406 միջածանցավոր miĵacanc’avor A   N12  
407 միջակ miĵak A   N12 mediocre, so-so, satisfactory
408 միջակա miĵaka A   N15  
409 Միջակա Miĵaka A topn,inanim N15  
410 միջակետ miĵaket N inanim N11 colon, semi-colon
411 միջակոս miĵakos N inanim N12  
412 միջակություն miĵakut’yun N inanim N41 mediocrity
413 միջահասակ miĵahasak A   N12 (of) medium height, middle-aged
414 միջաձող miĵajoġ N inanim N11  
415 միջամաս miĵamas N inanim N11  
416 միջամատ miĵamat N inanim N12 middle/third finger
417 միջամուխ miĵamux A   N12  
418 միջամտել miĵamtel V intr V11 interfere/intervene (in), middle (with)
419 միջամտություն miĵamtut’yun N inanim N41 interference, intervention, meddling
420 միջամտում miĵamtum N inanim N32a/N12  
421 միջանկյալ miĵankyal A   N12 intermediate
422 միջանցիկ miĵanc’ik A   N12 through
423 միջանցուկ miĵanc’uk N inanim N12  
424 միջանցք miĵanc’k’ N inanim N12 corridor, passage, gallery
425 միջանցքային miĵanc’k’ayin A   N12  
426 միջապատ miĵapat N inanim N11  
427 միջապատել miĵapatel V tr V11  
428 միջասահման miĵasahman N inanim N12  
429 միջասյուն miĵasyun N inanim N41a  
430 միջաստեղային miĵasteġayin A   N12  
431 միջաստղային miĵastġayin A   N12  
432 միջավայր miĵavayr N inanim N12 surroundings, environment, company
433 միջատ miĵat N inanim N12 insect
434 միջատաբան miĵataban N anim,hum N12 entomologist
435 միջատաբանական miĵatabanakan A   N12  
436 միջատաբանություն miĵatabanut’yun N inanim N41 entomology
437 միջատագետ miĵataget N anim,hum N12  
438 միջատակեր miĵataker A   N12 insectivorous
439 միջատամնային miĵatamnayin A   N12 between teeth, interdental
440 միջատասպան miĵataspan A   N12 insecticide
441 միջատացանց miĵatac’anc’ N inanim N11 net
442 միջարկություն miĵarkut’yun N inanim N41 insertion, putting in a word
443 միջարտադրամասային miĵartadramasayin A   N12  
444 միջբջիջային miĵbĵiĵayin A   N12  
445 միջբջջային miĵbĵĵayin A   N12 intercellular
446 միջգետյա miĵgetya A   N15  
447 միջգերատեսչական miĵgeratesč’akan A   N12 interdepartmental
448 միջգյուղյա miĵgyuġya A   N15  
449 միջգործարանային miĵgorcaranayin A   N12  
450 միջգրադարանային miĵgradaranayin A   N12  
451 միջդաշնակցային miĵdašnakc’ayin A   N12  
452 միջդաշտային miĵdaštayin A   N12  
453 միջդասակարգային miĵdasakargayin A   N12  
454 միջել miĵel V tr V11  
455 միջերկրական miĵerkrakan A   N12  
456 Միջերկրական Miĵerkrakan A topn,inanim N12  
457 միջերկրյա miĵerkrya A   N15  
458 միջին miĵin A   N12 middle, mean
459 Միջինդանուբյան Miĵindanubyan A topn,inanim N12  
460 Միջինռուսական Miĵinŕusakan A topn,inanim N12  
461 Միջինսիբիրական Miĵinsibirakan A topn,inanim N12  
462 Միջինևրոպական Miĵinewropakan A topn,inanim N12  
463 միջկառավարական miĵkaŕavarakan A   N12 intergovernmental
464 միջկոլտնտեսային miĵkoltntesayin A   N12  
465 միջկողային miĵkoġayin A   N12 intercostal
466 միջհանրապետական miĵhanrapetakan A   N12 inter-republican
467 միջհերթափոխային miĵhert’ap’oxayin A   N12  
468 միջճյուղային miĵčyuġayin A   N12 inter-disciplinary
469 միջմայրցամաքային miĵmayrc’amak’ayin A   N12 intercontinental
470 միջմասնիկավոր miĵmasnikavor A   N12 infixal
471 միջմիութենական miĵmiut’enakan A   N12  
472 միջմկանային miĵmkanayin A   N12 intramuscular
473 միջմոլորակային miĵmolorakayin A   N12 interplanetary space
474 միջնաբերդ miĵnaberd N inanim N11 citadel, strong hold
475 միջնագիծ miĵnagic N inanim N13 median
476 միջնադադար miĵnadadar N inanim N12 interval
477 միջնադար miĵnadar N inanim N12 Middle Ages
478 միջնադարյան miĵnadaryan A   N12 medieval, old-fashioned
479 միջնադուռ miĵnaduŕ N inanim N32  
480 միջնաթել miĵnat’el N inanim N11  
481 միջնալեզվային miĵnalezvayin A   N12  
482 միջնախավ miĵnaxav N inanim N11  
483 միջնակ miĵnak A   N12  
484 միջնականջ miĵnakanĵ N inanim N12  
485 միջնակարգ miĵnakarg A   N11 secondary
486 միջնակետ miĵnaket N inanim N11 central point
487 միջնահարկ miĵnahark N inanim N11  
488 միջնամաս miĵnamas N inanim N11  
489 միջնաշերտ miĵnašert N inanim N11  
490 միջնապատ miĵnapat N inanim N11 partition
491 միջնապատել miĵnapatel V tr V11  
492 միջնապարիսպ miĵnaparisp N inanim N14 rampart
493 միջնապտղաշերտ miĵnaptġašert N inanim N11  
494 միջնեկ miĵnek A   N12 middle child
495 միջնորդ miĵnord N anim,hum N12 mediator, intercessor, procurer
496 միջնորդաբար miĵnordabar ADV      
497 միջնորդագիր miĵnordagir N inanim N13 petition
498 միջնորդական miĵnordakan A   N12  
499 միջնորդավարձ miĵnordavarj N inanim N11  
500 միջնորդել miĵnordel V intr V11 mediate, solicit (for)
501 միջնորդություն miĵnordut’yun N inanim N41 meditation, solicitation, intercession
502 միջնորդուհի miĵnorduhi N anim,hum N23 partition
503 միջնորդում miĵnordum N inanim N32a/N12 obstacle
504 միջնորմ miĵnorm N inanim N11  
505 միջնորմային miĵnormayin A   N12  
506 միջնորմել miĵnormel V intr V11  
507 միջնօղակ miĵnōġak N inanim N12  
508 միջշարային miĵšarayin A   N12  
509 միջշրջանային miĵšrĵanayin A   N12 inter-district, means, interval
510 միջոսկրային miĵoskrayin A   N12  
511 միջոց miĵoc’ N inanim N12 means, remedy, tool
512 միջոցառում miĵoc’aŕum N inanim N32a/N12 event
513 միջուկ miĵuk N inanim N12 measure
514 միջուկային miĵukayin A   N12 nuclear
515 միջուկավոր miĵukavor A   N12  
516 միջպետական miĵpetakan A   N12 intergovernmental
517 միջտեսակային miĵtesakayin A   N12  
518 միջտողային miĵtoġayin A   N12  
519 միջցեղային miĵc’eġayin A   N12  
520 միջփնջային miĵp’nĵayin A   N12  
521 միջքաղաքային miĵk’aġak’ayin A   N12 interurban
522 միջօրե miĵōre N inanim N12 noon
523 միջօրեական miĵōreakan N inanim N12 meridian(al)
524 Միռնի Miŕni N topn,inanim N12  
525 միս mis N inanim N13 meat, flesh, pulpy
526 Միսակ Misak N persn,m,apl+,anim,hum N12  
527 Միսակյան Misakyan N famn,apl+,anim,hum N12  
528 Միսաք Misak’ N persn,m,apl+,anim,hum N12  
529 Միսաքյան Misak’yan N famn,apl+,anim,hum N12  
530 միսիա misia N inanim N15 mission, legation, destination
531 միսիոներ misioner N anim,hum N12 missionary
532 միսիոներական misionerakan A   N12  
533 միսիոներություն misionerut’yun N inanim N41 missionary work
534 միսիոներուհի misioneruhi N anim,hum N23  
535 Միսիսիպի Misisipi N topn,inanim N12  
536 Միսխոր Misxor N topn,inanim N12  
537 Միսուրի Misuri N topn,inanim N12  
538 միստիկ mistik A   N12  
539 միստիկա mistika N inanim N15  
540 միստիկական mistikakan A   N12  
541 միստիկականություն mistikakanut’yun N inanim N41  
542 ՄԻՏ MIT N abbr N11  
543 Միտավա Mitava N topn,inanim N15  
544 միտեղանի miteġani A   N12 single-seater
545 միտեղանոց miteġanoc’ A   N12 single-seater
546 միտինգ miting N inanim N12 meeting, rally
547 միտինգային mitingayin A   N12 meeting
548 Միտիշչի Mitišč’i N topn,inanim N12  
549 միտկալ mitkal N inanim N12  
550 միտողանի mitoġani A   N12  
551 միտում mitum N inanim N32a/N12 tendency, striving (for), inclination
552 միտումնալից mitumnalic’ A   N12  
553 միտումնավոր mitumnavor A   N12 tendentious, deliberate
554 միտումնավորություն mitumnavorut’yun N inanim N41 tendentiousness, bias, premeditation
555 Միտչել Mitč’el N topn,inanim N12  
556 միտք mitk’ N inanim N13 thought, conception, idea
557 միրաբ mirab N inanim N12  
558 միրգ mirg N inanim N13 fruit
559 Միրզոյան Mirzoyan N famn,apl+,anim,hum N12  
560 միրհավ mirhav N anim N11 pheasant
561 միրուք miruk’ N inanim N12 beard
562 միրուքավոր miruk’avor A   N12  
563 միփեղկանի mip’eġkani A   N12  
564 միփողանի mip’oġani A   N12 single-barreled
565 Միքայել Mik’ayel N persn,m,apl+,anim,hum N12  
566 Միքայելյան Mik’ayelyan N famn,apl+,anim,hum N12  
567 Միքելոն Mik’elon N topn,inanim N12  
568 միօրինակ miōrinak A   N12 monotonous
569 միօրինակաբար miōrinakabar ADV      
570 միօրինակություն miōrinakut’yun N inanim N41 monotony
571 միօրյա miōrya A   N15 one-day, daily