Վերլուծության օրինակ


Ստորև բերված
է ԱՐԵՎԱԿ-ի քերականական վերլուծիչի կողմից մշակված մեկ օրինակ: Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում նաև պայմանական ձևաբանական վերլուծության օրինակ, որը վերցված է Րաֆֆու «Սամվել» վեպից:

Այդ կողմից երբեմն փայլատակում էր կայծակը, և լսելի էր լինում որոտման խուլ դղրդյուն, որ գուշակում էր հորդ անձրև։

 

ԱՐԵՎԱԿ-ի քերականական վերլուծիչ՝ XML Պայմանական վերլուծություն
<se>     նախադասության սկիզբ
<w>        
Այդ     դերանուն այդ 'that'
<graph>cap</graph> մեծատառ
<n>1</n>   ցուցական դերանուն
  <gloss>    
    <lem>այդ</lem>    
    <lex>Pron</lex>dem</lex>    
    <trans>that</trans>    
  </gloss>    
</w>        
<w>        
կողմից   կողմ 'side, party, aspect' գոյականի եզակի թիվ, բացառական հոլով 
<n>1</n>   բառաթեքման տեսակ N11
  <gloss> անշունչ գոյական
    <lem>կողմ</lem>    
    <lex>N</lex>inanim</lex>    
    <gram>sg</gram>abl</gram>    
    <flex>N11</flex>    
    <trans>side, party, aspect</trans>    
  </gloss>    
</w>        
<w>        
երբեմն   մակբայ երբեմն 'sometimes, now and again'
<n>1</n>      
  <gloss>    
    <lem>երբեմն</lem>    
    <lex>Adv</lex>    
    <trans>sometimes, now and again</trans>    
  </gloss>    
</w>        
<w>        
փայլատակում Համանունություն` 
<n>2</n>      
  <gloss>   1. փայլատակել 'sparkle, glitter, glare' բայի անկատար դերբայ
    <lem>փայլատակել</lem>   բառաթեքման տեսակ V11
    <lex>V</lex>intr</lex>   անանցողական բայ
    <gram>cvb</gram>ipfv</gram>    
    <flex>V11</flex>    
    <trans>sparkle, glitter, glare</trans>    
  </gloss>    
  <gloss> 2. փայլատակում 'sparkling' գոյականի եզակի թիվ,
ուղղական հոլով
    <lem>փայլատակում</lem>   բառաթեքման տեսակ N32a կամ N12
անշունչ գոյական
    <lex>N</lex>inanim</lex>    
    <gram>sg</gram>nom</gram>    
    <flex>N32a</flex>    
    <flex>N12</flex>    
    <trans>sparkling</trans>    
  </gloss>    
</w>        
<w>        
էր     է 'be' բայի երրորդ դեմք, եզակի թիվ, անցյալ ժամանակ 
<n>1</n>   բառաթեքման տեսակ V41
  <gloss> անանցողական բայ
    <lem>է</lem>    
    <lex>V</lex>intr</lex>    
    <gram>past</gram>sg</gram>3</gram>    
    <flex>V41</flex>    
    <trans>be</trans>    
  </gloss>    
</w>        
<w>        
կայծակը   կայծակ 'lightning' գոյականի եզակի թիվ, ուղղական հոլով, որոշյալ առում
<n>1</n>   բառաթեքման տեսակ N12
  <gloss> անշունչ գոյական
    <lem>կայծակ</lem>    
    <lex>N</lex>inanim</lex>    
    <gram>sg</gram>nom</gram>def</gram>    
    <flex>N12</flex>    
    <trans>lightning</trans>    
  </gloss>    
</w>        
<c>,</c>   կետադրություն` ստորակետ
<w>        
և     շաղկապ և 'and, too, either'
<n>1</n>      
  <gloss>    
    <lem>և</lem>    
    <lex>Conj</lex>    
    <trans>and, too, either</trans>    
  </gloss>    
</w>        
<w>        
լսելի   ածական լսելի 'audible, doistinct'
<n>1</n>   բառաթեքման տեսակ N12 (գոյականացման դեպքում)
  <gloss>    
    <lem>լսելի</lem>    
    <lex>A</lex>    
    <flex>N12</flex>    
    <trans>audible, distinct</trans>    
  </gloss>    
</w>        
<w>        
էր     է 'be' բայի երրորդ դեմք, եզակի թիվ, անցյալ ժամանակ 
<n>1</n>   բառաթեքման տեսակ V41
  <gloss> անանցողական բայ
    <lem>է</lem>    
    <lex>V</lex>intr</lex>    
    <gram>past</gram>sg</gram>3</gram>    
    <flex>V41</flex>    
    <trans>be</trans>    
  </gloss>    
</w>        
<w>        
լինում   լինել 'be' բայի անկատար դերբայ
<n>1</n>   բառաթեքման տեսակ V31b
  <gloss> անանցողական բայ
    <lem>լինել</lem>    
    <lex>V</lex>intr</lex>    
    <gram>cvb</gram>ipfv</gram>    
    <flex>V31b</flex>    
    <trans>be</trans>    
  </gloss>    
</w>        
<w>        
որոտման   որոտում գոյականի սեռական կամ տրական հոլով 
<n>1</n>   բառաթեքման տեսակ N32a կամ N12
  <gloss> (թարգմանությունը բացակայում է)
    <lem>որոտում</lem> անշունչ գոյական
    <lex>N</lex>inanim</lex>    
    <gram>sg</gram>    
    <sync>gen</gram>dat</gram>    
    <flex>N32a</flex>    
    <flex>N12</flex>    
  </gloss>    
</w>        
<w>        
խուլ     Համանունություն` 
<n>2</n>      
  <gloss>   1. ածական խուլ 'deaf, toneless, out-of-the-way'
    <lem>խուլ</lem>   բառաթեքման տեսակ N11 (գոյականացման դեպքում)
    <lex>A</lex>    
    <flex>N11</flex>    
    <trans>deaf, toneless, out-of-the-way</trans>    
  </gloss>    
  <gloss>   2. խուլ 'tumour' գոյականի ուղղական հոլով, եզակի թիվ
    <lem>խուլ</lem>   բառաթեքման տեսակ N11
    <lex>N</lex>inanim</lex>   անշունչ գոյական
    <gram>sg</gram>nom</gram>    
    <flex>N11</flex>    
    <trans>tumour</trans>    
  </gloss>    
</w>        
<w>        
դղրդյուն   դղրդյուն 'crash' գոյականի ուղղական հոլով, եզակի թիվ 
<n>1</n>   բառաթեքման տեսակ N12
  <gloss> անշունչ գոյական
    <lem>դղրդյուն</lem>    
    <lex>N</lex>inanim</lex>    
    <gram>sg</gram>nom</gram>    
    <flex>N12</flex>    
    <trans>crash</trans>    
  </gloss>    
</w>        
<c>,</c>   կետադրություն` ստորակետ
<w>        
որ     որ 'that, in order that/to, if; which' դերանվան ուղղական հոլով, եզակի թիվ 
<n>1</n>   բառաթեքման տեսակ P11
  <gloss> հարցական դերանուն
    <lem>որ</lem>    
    <lex>Pron</lex>A</lex>intrg</lex>    
    <gram>sg</gram>nom</gram>    
    <flex>P11</flex>    
    <trans>which</trans>    
  </gloss>    
</w>        
<w>        
գուշակում Համանունություն`  
<n>3</n>      
  <gloss>   1. գուշակ 'soothsayer, fortune-teller, prophet' գոյականի եզակի թիվ, ներգոյական հոլով
    <lem>գուշակ</lem>   բառաթեքման տեսակ N12
    <lex>N</lex>anim</lex>hum</lex>   անձի առում, շնչավոր գոյական
    <gram>sg</gram>loc</gram>    
    <flex>N12</flex>    
    <trans>soothsayer, fortune-teller, prophet</trans>    
  </gloss>    
  <gloss>   2. գուշակել 'foretell, foresee, foreknow' բայի անկատար դերբայ
    <lem>գուշակել</lem>   բառաթեքման տեսակ V11 
    <lex>V</lex>tr</lex>   անցողական բայ
    <gram>cvb</gram>ipfv</gram>    
    <flex>V11</flex>    
    <trans>foretell, foresee, foreknow</trans>    
  </gloss>    
  <gloss>   3. գուշակում գոյականի ուղղական հոլով, եզակի թիվ 
բառաթեքման տեսակ N32a կամ N12(թարգմանությունը բացակայում է)անշունչ գոյական
    <lem>գուշակում</lem>    
    <lex>N</lex>inanim</lex>  
    <gram>sg</gram>nom</gram>    
    <flex>N32a</flex>    
    <flex>N12</flex>    
  </gloss>    
</w>        
<w>        
էր     է 'be' բայի երրորդ դեմք, եզակի թիվ, անցյալ ժամանակ 
<n>1</n>   բառաթեքման տեսակ V41
  <gloss> անանցողական բայ
    <lem>է</lem>    
    <lex>V</lex>intr</lex>    
    <gram>past</gram>sg</gram>3</gram>    
    <flex>V41</flex>    
    <trans>be</trans>    
  </gloss>    
</w>        
<w>        
հորդ     Համանունություն` 
<n>3</n>      
  <gloss>   1. հոր 'father' գոյականի սեռական հոլով, եզակի թիվ, երկրորդ դեմքի ստացական հոլով 
    <lem>հայր</lem>   բառաթեքման տեսակ N71
    <lex>N</lex>anim</lex>   անձի առում, շնչավոր գոյական
    <gram>sg</gram>dat</gram>poss2</gram>  
    <flex>N71</flex>    
    <trans>father</trans>    
  </gloss>    
  <gloss>   2. հոր 'pit' գոյականի ուղղական հոլով, եզակի թիվ, երկրորդ դեմքի ստացական հոլով 
    <lem>հոր</lem>   բառաթեքման տեսակ N11
    <lex>N</lex>inanim</lex>   անշունչ գոյական
    <gram>sg</gram>nom</gram>poss2</gram>  
    <flex>N11</flex>    
    <trans>pit</trans>    
  </gloss>    
  <gloss>   3. ածական հորդ 'abundant'
    <lem>հորդ</lem>   բառաթեքման տեսակ N11 (գոյականացման դեպքում)
    <lex>A</lex>    
    <flex>N11</flex>    
    <trans>abundant</trans>    
  </gloss>    
</w>        
<w>        
անձրև   անձրև 'rain' գոյականի ուղղական հոլով, եզակի թիվ 
<n>1</n>   բառաթեքման տեսակ N12
  <gloss> անշունչ գոյական
    <lem>անձրև</lem>    
    <lex>N</lex>inanim</lex>    
    <gram>sg</gram>nom</gram>    
    <flex>N12</flex>    
    <trans>rain</trans>    
  </gloss>    
</w>        
<c>:</c>   կետադրություն` վերջակետ
</se>   նախադասության վերջ